google-site-verification=CF9Obg-D81azpuvUsHZxyNi8YMqWensj6FAVQIzwc4k

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Anvendelse.
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om salg af dokumenter online via internetportalen overholdgdpr.nu, CLM Juridisk Rådgivning, CVR 40241876, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for levering af online baseret salg af dokumenter til erhvervsunder (”Kunden”).

 

2. Aftalegrundlag 

2.1. Aftalegrundlag.
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser sendt i e-mails eller på anden måde meddelt til Kunden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer og tillæg.
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Serviceydelser

3.1. Standard.
De tjenesteydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig faglig standard.

3.2. Kundens medvirken.
Kunden skal give Virksomheden oplysninger til brug for udarbejdelsen af dokumenterne, kunden er således ansvarlig for at disse oplysninger er korrekte.

3.3. Lovgivning og standarder.
Virksomheden er kun ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder og kan anvendes til konkrete formål, hvis Kunden nøje har fulgt de instruktioner, som gives i forbindelse med gennemførelse af købet. Hvis Kunden er i tvivl om sine valg ved køb af dokumentet, bør Kunden vælge at kontakte CLM Juridisk Rådgivning, for at få rådgivning herom.

4. Pris og betaling

4.1. Pris.
Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende priser på hjemmesiden, på det tidspunkt hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet står anført.

4.2. Betaling.
Kunden skal betale for Virksomhedens ydelse ved modtagelsen af den bestilte dokumentpakke.

 

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1. Tilbud.
Virksomhedens priser på hjemmesiden er at anse som opfordring til Kunden om at handle med Virksomheden på disse vilkår. Accept fra Virksomheden foreligger, når Kunden modtager en ordrebekræftelse. Først herefter er der indgået en aftale.

5.2. Ordrebekræftelser.
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt straks efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

5.3. Ændring af ordrer.
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

5.4. Uoverensstemmende vilkår.
Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen. 

6. Levering

6.1. Leveringstid.
Virksomheden tilstræber at levere serviceydelser 48 timer efter fremsendt ordrebrekræftelse.

6.2. Undersøgelse.
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den hurtigst muligt meddeles skriftligt til Virksomheden.

6.3. Fortrydelsesret.
Der er ingen fortrydelsesret på produkter købt gennem overholdgdpr.nu, da virksomheden arbejde allerede er påbegyndt ved kundens ordreafgivelse.

 

7. Ansvar

7.1. Ansvar.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Kunden bliver i købsforløbet på Virksomhedens hjemmeside grundigt rådgivet om de valg, som skal træffes. Men også om at Kunden har mulighed for at konsultere rådgiver, hvis Kunden er i tvivl. Kunden tilvirker under eget ansvar sit dokument, og Virksomheden kan derfor ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.

7.2. Indirekte tab.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.

7.3. Force majeure.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Ejendomsret.
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

9. Fortrolighed

9.1. Videregivelse og brug.
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

9.2. Forbud mod kopiering.
Kunden må ikke på utilbørlig måde videregive et købt dokument til andre således at denne eller disse bliver i stand til at kopiere dette.

10. Gældende lov og værneting

10.1. Gældende lov.
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2.Værneting.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.